Monday, 2 April 2012

Letter to the German CDU-CSU Parties Parliamentary Bloc


LETTER OF CLARIFICATION AND PROTEST BY

DR. JIRAYR KOCHARYAN

BERLIN, GERMANY

ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԲՈՂՈՔԻ ՆԱՄԱԿ

ԴՈԿՏ. ԺԻՐԱՅՐ ՔՈՉԱՐԵԱՆ-ԷՆ

ՊԷՐԼԻՆ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ

No comments: