Tuesday, 3 March 2015

Helena Paul shared VT-Dent's photo.21 hrs · 
Դարի խայտառակություն, ամոթ, ինչ ասեմ գետինը մտնենք ազգովի ավելի լավա, ամոթ, ամոթ ամոթ ամոթ ամոթ ամոթ
Like ·  · 

No comments: