Thursday, 12 May 2016

Dr Dikran Abrahamian... Keghart.com

Keghart.com Updade 9/17

May 10, 2016

 
Translate or View it in your browser


Energizing the Artsakh (Nagorno-Karabakh) Argument
 Editorial
Նահատակներուն Կտակը Ո՞ւր Մնաց Յարութ Տէր Դաւիթեան
Price of Progress Lucine Kasbarian (Cartoon)
Լիբանան Եւ Լիբանանցիք՝ Ինքնիշխան Թէ՞ ՝ Արտիշխան
  Պարոյր  ՅԱղպաշեան
Reunion at Ataturk Café  Jirair Tutunjian
Nation in Consolidation A. Adamyan
Քաջ Նազարը ... Եւ Հերոսները  Ծաղրանկար՝ Սեւակի
Hrant Dink Murdered: New Investigation  Arshag Kevorkian
Եւրոպայի Հայերու Համագումարի Քննարկումները (Բ)
   Դոկտ. Մինաս Գոճայեան,
Shakespeare’s Secret Language Revealed  Rony Lolano
Վերջ Տալ Տարագիր Արեւմտահայութեան Ինքնամոռացումին
   Մեթր Գ. Տէրտէրեան
Lemkin's Curse--Genocide Perpetuation Through Legalese
  Berge A. Minassian
Ազգային Կորովը Ճիշդ Շահագործենք Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան
Woman With a Mission
  Interview with Gymnast Houry Gebeshian
Հայուն «Պատերազմը»...  Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան,
Where Are Our Legal Minds?  Vahe H. Apelian
Berdj Garabedian – A Pillar Among Many Tom Vartabedian
Internet in Armenia and Neighboring Countries
  Areg Gharabegian
Գրականութիւն Եւ Ինքնութիւն  Ազատ Մաթեան (Յայտարարութիւն)
Emergency Medical Aid for Artsakh ACMAO (Announcement)

Upwardly Mobile Champions

In “Tribes” (1992), Joel Kotkin wrote: “By the 1930s Armenians in the US were enjoying a standard of living that was not only higher than that for other immigrants but was higher than the standard of native white Americans as well.” See More
The Poll question is located on front page in the right column
Is the belief that Muslim immigration has forever changed Europe justified?
Forward to a Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

No comments: