Sunday, 4 February 2007

Tragic Death of Hrant Dink - Poem dedicated to his Family by Seta.


On 19th January, 2007, Hrant Dink, a prominent Turkish-Armenian newspaper editor, convicted in 2005 of insulting Turkish identity, was shot dead outside his office in Istanbul.

Crowds of his colleagues and supporters gathered at the scene, chanting their outrage at his murder.

Dink was given a six-month suspended sentence in October 2005 after writing about the Armenian "genocide" of 1915.

The US, EU and Armenia have condemned his murder and Turkey's leaders have vowed to bring those responsible to justice.

"A bullet has been fired at democracy and freedom of expression," Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan told a hastily convened news conference.

(Above taken from a BBC news report - with thanks - http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6279241.stm)

I was inspired to write the poem whilst listening to Setrak Setrakian playing, Arno Babajanian’s composition Elegy, composer and pianist Setrak Setrakian’s rendition can be heard on http://www.garageband.com/go/WHOAHBEVMM
I wrote the poem… ‘Arants Kez’ with Hrant Dink and his family in mind 28.01.07.

In memory of Hrant Dink

Without You!
առանց քեզ

Ես, առանց քեզ կորսուած եմ, իմ կեանքս նոյնը չըլլայ
Ես առանց քեզ կոտրած եղեր եմ
Ես առանց քեզ ժպիտ չունեմ
Ես առանց քեզ աշխարս փլեցաւ, արցունքներս թափեցաւ
Մինակ մնացի, շրթունքներդ գացին, առանց Մերը և Հերը մնացի:

Ես առանց քեզ չեմ դիմանար, յիշելով այն հողը, վրադ թափած քո
տուն պիտի ըլլայ
Առանց քեզ աշխարհ չկայ,
Առանց քեզ որբ դարձայ
Առանց քեզ մեծ հայրիկս գնած, չմնաց
Ամուսինս թռաւ, հռեշտակ դարձաւ:

Մեր հայրենիքին համար, ՞աչքդ լոյս եղաւ՞
Համբոյրներ հաստատ, չպիտի վերադառնայ, ես եմ նորէն կարոտ:
Ամէն մարդ թող իմանայ ձայներնիս սուս չմնայ
Հայ մարդիկ ետ արթնցէք, ետ անդրադարցէք, չեմ երազեր, ամէն բան որ
Լսեցինք, զգացինք եւ տեսանք, մտքերնուս մէջը հաստատ եմ
Եղաւ
Աշխարհին ժողովուրդը վկայ:

Յոյսերնիս նորէն վառած, մեր մէկ ու կէս միլիոն,
պարապ, անմտացում
առանց թաղում,
Հրանդը իրենց համար խօսեցաւ, հազար ինը հարիւր տասնը հինգի
Ջարդերուն համար, իր կեանքը տուաւ:

With thanks to Shoghig for the Armenian text.


-----Without You-----

Me, I am lost with out you!
My world is never going to be the same
Without you I am broken
Without you I have no laughter
Without you my world is destroyed
My tears are falling, alone I stand.

Your lips are gone, and now I am without a father desolate, I am left.
Me, without you, I can’t stand it! Remembering the earth I poured over you
It is your home now.
Without you there is no world
Without you I am orphaned
Without you the grandfather no more

A husband flown, an Angel you have become.
For our Armenian Folk, “The light of our eyes,”
Your kisses no more, you will never return
I miss you so much and yearn too.
Let everyone hear, our voices must not be kept quiet
Armenian people, wake up, return to your thoughts.
I do not think what we have all heard; felt and saw are in our head!
I am sure, it occurred the people of the world have witnessed.

Our hopes are lit, our one and a half million killed
Barren, without thought or burial
Hrant has spoken for them, the 1915 genocide?
HE GAVE HIS LIFE!


Seta

This is the transliteration of the poem Without you.
----------‘Arants Kez’----------

Yes, arants kez gorsevadz em, im gyankes nooyn chi
Yes, arants kez godradz yegher em,
Yes, arants kez jibid choonem,
Yes, arants kez ashkhares peletsav, artsoonkneres tapetsav,
Menag menatze, shertoonkneret katsin, arants Hire menatsi.

Yes arants kez chem ti manar, heshelov iyn hoghe, verat tapetsze,
kou doonet yeghav,
Arants kez ashkhar chi ga,
Arants kez Vorp tartsa
Arants kes medz hyrigs kenats, chi menats
Amoosines terav, hereshdag tartsav.

Mer hyrenkkin hamar, “Atchket looyce yeghav”
Hampooyrner hasdad, chi be de veratarna, yes em noren garod.
Amen mart togh imana tsaynernis soos che mena
Hi martik yet artentsek, yet untratartsek, chenk yerazer, amen pan vor
Lesetsink, Eskatsink yev Desank, Midkernous metche hastad em, YEGHAV!
Ashkharhin joghovoute ne vega!

Hooycernis noren varadz, mer meg oo gess million,
Barab, unmedaz zoom, Arants Taghoom,
Hrante earents hamar khosetsav, harzar inne hayroor dasne hingin
Charteroon hamar,
Ir Gyanke Devav.

Seta

No comments: