Sunday, 17 June 2018

Diocese of the Armenian Church of the United Kingdom and Ireland - Volume 4, Issue 19 10 June 2018

 
View in browser
 
 
["Armenian Diocese of the UK"]
 

Armenian Church News
 
E-newsletter
Latest E-Newsletter
 
 
Click to view the full PDF of the newsletter
 
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԹԵՄԵՐԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏԳԱՄՆ ՈՒ ՍԹԱՓՈՒԹՅԱՆ ԿՈՉԸ
 
 
Հրաւէր Ողջախոհութեան Եւ Սթափութեան
 
Սիրելի հայորդիներ եւ հայրենակիցներ,

Ցաւով կը հետեւինք, այս օրերուն, հայրենի մեր երկրին մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն, որ առնչուած են մեր եկեղեցական կեանքին: Մտահոգ ենք յառաջացած իրավիճակով:
 
Եւրոպայի Թեմերու առաջնորդներու մեր պատգամն է մեր սիրասուն հայորդիներուն, որ տուրք չտան ծայրայեղականութեան եւ պատեհապաշտութեան, մշտամրմունջ աղօթքով սատարեն մեր երկրին ու մեր Մայր Եկեղեցուն: «Ունկնդիր լերուք առաջնորդաց ձերոց, եւ հպատակ կացէք նոցա, զի նոքա տքնին վասն ոգւոց ձերոց, որպէս թէ համարս տալոց իցեն ընդ ձեր». (Եբր. ԺԳ. 17):
 
READ MORE IN THE NEWSLETTER
 
 
 
GENERAL ASSEMBLY OF THE CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES CONVENED IN NOVI SAD, SERBIA
 
On May 31, His Grace Bishop Hovakim Manukyan participated in the regular General Assembly of the Conference of European Churches in Novi Sad, Serbia, with nearly 500 representatives from different churches and denominations. The General Assembly, was titled "You Will Be My Witnesses".

Bishop Hovakim was elected in the governing board of the conference of the European Churches for the next 6 years.
 
 
*Entrance Fee: £1
 
NEXT EVENT
 
Read all about a series of brand new programmes at the Bishop’s House, open to everyone. Find out more information, upcoming dates and details on the website.
 
 
 
 
Read about these topics in detail, learn about upcoming events and more in our newsletter
 
 
GO TO OUR ASK THE BISHOP SECTION ON THE WEBSITE IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, IDEAS, SUGGESTIONS AND CONCERNS
 
 
Registered office address:
Kemp House 152-160 City Road, London EC1V 2NX

Correspondence address:
27 Haven Green, 
London W5 2NZ
 
0208 998 9210
 
 
Facebook
Twitter
YouTube
 
 
This email was sent to tr8seta@gmail.com
You received this email because you are registered with the
Armenian Diocese of the UK and Ireland to receive our newsletters
 
 
 
© 2016 Armenian Diocese of the UK and Ireland
 

No comments: