Wednesday, 31 December 2014

Eleonora Asatryan


«Հայ ժողովուրդը ազատատենչ ժողովուրդ եղած է ի սկզբանե՝ վկա է մեր պատմությունը: Արդեն մեր ըմբռնումով և, թույլ տվեք ասել, քրիստոնեական...
MAGAGHAT.AM

No comments: