Monday, 25 April 2016

Dr Dikran Abrahamian... Keghart.com

Keghart.com Updade 9/16

April 24, 2016

Translate or View it in your browser
Open Letter to Hon. Rona Ambrose, Leader of the Opposition
  Keghart.com Team
The First Casualty Editorial
The Right Hon. Justin Trudeau's Statement on the Genocide
Wir danken Euch! Շնորհակալութիւն Կը Յայտնեմ Ձեզի
  Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան
“UPROOTED”--the Ongoing Quest for Identity  Keghart.com Staff
Ալ Կը Բաւէ՛  Նոր Զարթօնք
"The Call of the Crane": A Genocide Chronicle  Arthur Hagopian
Թուրքը Չի Փոխուիր  Արմէն Քիւրքճեան
An Armenian Named Hitler  Jirair Tutunjian
Justice Will Prevail  Dikran Abrahamian
Հիլըրին՝ Պատեհապաշտ Տեմոքրաթը  Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան
Keghi's Beautiful Khoups Village 
  Mehran Tourigian, Translation by Vahe H. Apelian
Preventing the Coming U.S. Disaster in the Caucasus
David Boyajian
«Չարչարուող» Արեւմտահայերէնը Եւ Զայն... «Չարչարողներ»ը 
  Պարոյր Յ. Աղպաշեան
ԱՉՔ - EYE, An Extraordinary Book of Armenian Poetry  Oshin Elagoz
Azeri War Crimes Against Nagorno-Karabakh Armenians
  Joachim Hagopian
Anatomy of Denial  Dikran Kaligian
Վարուժան Խտըշեանի Յիշատակին  Մովսէս Ս. Հերկելեան
Free Speech Isn’t the Only Casualty of Erdogan’s Repression
  Selahattin Demirtas
Genocide Documentary and Charents on Mountain Lake, PBS 
  Announcement


Word Relations

The root to the English “under” and the Armenian “under” is the same proto-Indo European “ndher/ndhos”. An approximation of the same sound appears in many European languages. Likewise the English suffix “tion”. Its Armenian equivalent is “tiun”. See More
The Poll question is located on front page in the right column
Has your opinion of Russia-Armenia defense pact changed following the recent Azeri attack on Artsakh? 
Forward to a Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

No comments: