Monday, 15 August 2016

Dr Dikran Abrahamian... Keghart.com

Keghart.com Update 9/23
August 14, 2016


 
Translate or View it in your browser

Mistakes & Bias of the ‘Caucasus Expert’ Editorial
Այսօրուան Անցումային Վճռորոշ Օրերը Եւ Մենք... 
Մեթր Գասպար Տէրտէրեան
Ancient Alievstan Awakened Jirair Tutunjian

Յանձնառու Արուեստագէտ մը  Մովսէս Ծիրանի
Artsakh Shelters: Feasibility Study Z. S. Andrew Demirdjian, Ph.D.
How Gulbenkian Became Mr. Five-Percent  John Walker
Swiss-Armenian Community Calls for Reforms in Armenia
Մենք Ենք Տերը Մեր Երկրի...  Գարեգին Չուգասզյան
Reductio ad Absurdum  Ludér Tavit Sahagian
Իրանի Թրքամոլ Ղեկաւարների Հակահայ Ատելութիւնը
 Դոկտ. Ժիրայր Քոչարեան
Ruling by Fear: Descent into Dictatorship and Rise of Resistance
 David Grigorian
Armenian Council of America Condemns Use of Violence
Ահաւոր Գիշերը
  Ահմետ Ալթան, 
Թարգման՝ Գրիգոր Կէօքճեան
“A Book That Initiates 100 Years of History”  Tom Vartabedian
Ֆրանսահայ Երաժիշտ, Երգահան, Երգիչ Եսայի Ալթունեան
Համօ Մոսկոֆեան
«Հայրենադարձութեան Պահանջ Մը...»  Թորոս Թորանեան


 

Six Armenian Proverbs

  • Poverty is a shirt of fire.
  • Better an experienced devil than an inexperienced angel.
  • If you want to make someone laugh, tell him your troubles.
  • The stronger the current against which you swim, the fewer the competitors.
  • Always keep in mind that as your power grows so does the number of your enemies.
  • If you have a choice between fighting a fully-armed knight on horseback and a woman with a big mouth, choose the knight.
    . See More
The Poll question is located on front page in the right column
Should Armenia cede to Azerbaijan some of the seven territories it liberated during the Artsakh War but support independence?
Forward to a Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

No comments: