Saturday, 10 September 2016

Dr Dikran Abrahamian Keghart.com

Adieu - Հրաժեշտ


 
Translate or View it in your browser


Dear Reader,
Keghart.com was launched nine years ago to communicate with non-Armenian Canadians so as to voice concerns about a variety of Canadian and global political and human rights issues, including but not limited to the recognition of the Armenian Genocide. As well, Keghart.com was intended to familiarize non-Armenian Canadians with issues vital (our Diasporas, conditions in Armenia and existential challenges Armenians face, to cite some) to the eight million global Armenian nation. .....Read more >>

Կորուստ Մը Եւս

 Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 8 Սեպտեմբեր 2016
Համացանցային Keghart.com-ն ալ անցաւ պատմութեան գիրկը։ Ան հերոսի նման գլուխը բարձր մտաւ հայ մամուլի պատմութեան տարեգրութեան մէջ, որպէս անկախ, ոչ-յանձնառու եւ հետազօտական լրագրութեան պատկանող  կայքէջային պարբերաթերթ մը։ Ան շիջեցաւ ի վերջոյ՝ մինչեւ վերջին թիւը մնալով իր արհեստավարժական բարձրութեան վրայ՝ բոցավառ արեւի մը մայրամուտի շողերուն պէս փայլատակելով մեր լրագրութեան երկնակամարին վրայ։ ....Read more >>
Forward to a Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

No comments: