Tuesday, 10 April 2018

Dr Dikran Abrahamian - dikran@keghart.com

Symposium: Genocide, Crimes Against Humanity & Human Rights

Translate or View it in your browser
Limited seating, register at York University The Glendon School of Public & International Affairs 

....Read more >>

Եղեռնը եւ Արեւմտահայերէնը

Արմենակ Եղիայեան, Պէյրութ, 8 Ապրիլ 2018           
Եղեռնի բացասական հետեւանքներուն մէջ հիմնական տեղ կը գրաւէ արեւմտահայերէնը, որ իր կարգին տեղահան եղաւ այն բնական ու նպաստաւոր միջավայրէն՝ Պոլիսէն ու Արեւմտեան Հայաստանէն,  ուր ան յառաջացած ու ծաղկած էր:
Այդ կորուստը իր ուրոյն ցոլացումը կը գտնէ մամլոյ բնագաւառին մէջ: ....Read more >>

Armenian Turks and Other Tragic Stories of Roots

Raffi BedrosyanArmenian Weekly, 19 March 2018
Last month, the Turkish government released a website where Turkish citizens can look up their ancestral roots all the way back until the mid-1850s. There are hundreds of stories in printed and social media, which sent shockwaves in Turkey and beyond, about several Turks who discovered that they had Albanian, Arabic, Pontic Greek, and—worst of all—Armenian roots. There have even been reports that some members of an ultra-nationalistic and racist Turkish party were ostracized and thrown out of their ranks, went into depression, and even committed suicide upon discovering their Armenian family roots.
Orphaned Armenian boys conscripted into the Turkish army by Kazim Karabekir to fight against Armenia during the Turkish-Armenian War of 1920. This photograph was taken during the American Military Mission to Armenia (1919) led by General James G. Harbord (Photo: U.S. Library of Congress/Public Domain)  ....Read more >>
Bearing Witness to Humanity
Switzerland’s Humanitarian Contribution during the Armenian Genocide
in the Ottoman Empire 1894−1923

(Armenian text available following access to site) 
This book [by Dr. Abel Manoukian] seeks to pay tribute to the Swiss people’s unprecedented solidarity with the Armenians in their most trying times. After providing a comprehensive overview of Armenian history and the events leading to the massacres and genocide perpetrated against the Armenians, the author explains how it came to be that the Swiss people took a stand alongside their Armenian brothers and sisters in the Christian faith. The period under consideration ranges from the time of the first American Protestant missionaries in the orient to the assumption and continuation of their work by Swiss missionaries. ....Read more >>

Canadian MP Ignores the Genocide…Again

 Keghart.com Editorial, 16 January 2018
Most Metropolitan Toronto Armenians live in the northeast and eastern part of Canada’s largest city. Three churches, the Toronto Armenian Centre, the Armenian day school and many Armenian businesses and residences are in this area. And right in the heart of the northeast is the Don Valley East federal riding. The MP representing Don Valley East is Yasmin Ratansi, a member of the ruling Liberal Party. Of East Indian background but born in Tanzania, she has a loyal following among East Indians who make up more than ten percent of the district’s population.

Like other Liberal MPs, at year-end Ms. Ratansi mails a free desk calendar to residents of her riding. The black-and-white calendar lists Canadian, religious, ethnic, cultural, civic, and other holidays and commemorations of MP Ratansi’s choosing. ....Read more >>

«Քաղբանտարկեալ»ներու Փաթեթի Հետքերով

Պարոյր   Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ , 19 Մարտ 2018
Ցաւատանջ եւ ահագնացող արտագաղթէն ետք, խիստ կարեւոր հիմնահարց մըն է՝
«ՀԱՅ ՔԱՂԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼ»ՆԵՐՈՒ ՕՐԱԿԱՐԳը
Անշուշտ, բազմաթիւ այլ հրատապութիւններու կողքին, ինչպիսին են՝ երկրաշարժէն տուժածներու անօթեւանութիւնը, գործազրկութեան ու աղքատութեան անմխիթարութիւնը, ազատամարտիկներու անբարեկեցիկութիւնը, վերնախաւերու հարստահարումներու անզսպելիութիւնը, եւայլն, եւայլն, այս մէկը նոյնքան ահաւորութիւն մըն է, օրակարգային ըլլալու չափ հիմնաւորութեամբ:
    Forward to Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

Email Marketing Powered by MailChimp

No comments: