Saturday, 28 April 2018

Dr Dikran Abrahamian ... Keghart.com

 

Armenia Needs Your Support

26 April 2018
Dear Compatriots,
Armenia is experiencing very unique difficult times as it transforms from an oligarchic state to democracy. We are confident that you are all following the news and are aware of the hindrances. Progress is very slow despite various parties’, parliamentary factions’ and individual MPs’ support for the popular movement, and also ARF’s announcement of its defection from the coalition with the RPA (Republican Party of Armenia – HHK - ՀՀԿ - Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն).
Serzh Sargsyan’s resignation seems to be only a stalling tactic to calm down the rightful indignation and protest of people of Armenia, and ultimately to subvert the demand to establish a fair socio-economic and political system. The ruling Republican Party does not show any signs of relinquishing power to representatives of the popular movement. Karen Karapetyan, the so called acting Prime Minister is resisting change; moreover he is consolidating levers of power in his hands to the extent of assuming functions that constitutionally are not his prerogatives. This shameful process leads only and only to prolong the outgoing dinosaur regime’s persistence to be in control, i.e. continuation of oligarchy.....Read more >>

ՇՏԱՊ, ՇՏԱՊ։ Հարկաւոր Է Բան Մը Ընել։

ՇՏԱՊ, ՇՏԱՊ։ Հարկաւոր է բան մը ընել։ Ո՞ւր պիտի հասնի ասոր վերջը։ Ո՞վ է կացութեան տէրը՝ բիրտ սեւազգեստնե՞րը, ժողովո՞ւրդը, Նիկո՞լը։
Այսու կոչ կ՚ընեմ բոլոր բարեկամներուս եւ ընթերցողներուն տարածել ներքեւի գրութիւնը, որուն տակը սիրով պիտի ստորագրէի։ Գրութեան հեղինակը Գարեգինի գիտնական, միջազգային վարկ վայելող, հայ արուեստի տեսաբան եւ միջնադարեան հայ մանրանկարչութեան լաւագոյն գիտակներէն մէկն է՝ Պրոֆ. Լեւոն Չուգասզեան։
Եթէ մենք տէր պիտի չկենանք մեր արժանաւոր հայրենակիցներուն, ապա ո՞վ պիտի կենայ մեր ազգին պատիւ բերող գիտնականներուն։
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 25 Ապրիլ 2018 ....Read more >>

Soldiers Join Demonstrators in Yerevan & View from a Drone

The path to democracy in Armenia is through participation of all sectors: youth, working people, artists, writers, police & soldiers, academia, progressive intellectuals and politicians. A broad coalition is a must! ....Read more >>

News and Views

To Armenian-American Organizations on the Crisis in Armenia

The following open letter was sent on April 21, 2018 to these prominent Armenian-American organizations: Armenian Assembly of America (AAA), Armenian National Committee of America (ANCA), Armenian General Benevolent Union (AGBU), Armenian Missionary Association of America (AMAA), Diocese of the Armenian Church of America, and Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America.
Dear Madams/Sirs:
As a concerned Armenian-American, I respectfully ask your organization to seriously reconsider its longstanding support of Serge Sargsyan's criminal-oligarchic regime in Armenia and unconditionally back the collective will of the Armenian people who worldwide are demanding the restoration of constitutional order and national dignity through Sargsyan's immediate resignation and the holding of new, transparent parliamentary elections. ....Read more >>

Gathering in Solidarity at Queen's Park

Report, 21 April 2018
Today daring the unusual traffic congestion due to the closure of DVP – one of the major arteries in Toronto – around two hundred Toronto Armenians gathered at the Queen’s Park – Ontario’s parliament – to voice their solidarity with the civic movement in Armenia. Predominantly young participants along with their older brethren carried flags and banners # Մերժիր Սերժին (Reject Serzh) in reference to former president and present prime minister of Armenia.
    Forward to Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

Email Marketing Powered by MailChimp

No comments: